1.
ขันทอง ร, ปัญญาวุธโธ ก, อักกะรังสี พ. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O. NUEJ [Internet]. 2018 Jan. 9 [cited 2024 Feb. 29];12(2):103-10. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916