1.
ทิพจร ว, ไกลถิ่น ช, เฉลิมกิจ จ. The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation. NUEJ [Internet]. 2018 Jul. 4 [cited 2024 Mar. 2];13(1):43-52. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/73028