1.
สงวนเสริมศรี ม. วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];2(1):44-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309