1.
ตั้งค้าวานิช เ, เกียรติวนิชวิไล ส, กานต์ประชา ส. ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];2(1):33-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307