1.
อินภู่ ม, ทิพหา น, เกียรติวนิชวิไล ส. การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];2(1):26-32. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306