1.
ขยันการนาวี ช, เกิดพิทักษ์ ฉ. แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 22];3(1):20-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300