1.
แทนธานี ศ, วงศ์กังแห อ. ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];4(1):25-30. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295