1.
สมโน ก. การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 22];4(1):1-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291