1.
สาละ อ, คลังบุญครอง พ. การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 26];5(1):17-26. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26278