1.
เจริญธรรม ณ, กนิษฐ์พงศ์ ก. การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 2];5(1):1-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26274