1.
เรืองฤทธิ์ พ, แย้มเม่น ส. การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 4];5(2):28-36. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26267