1.
ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย, ชื่นชูกลิ่น ส. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 22];5(2):10-2. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265