1.
แก้วกุลศรี ค, เรืองสินชัยวานิช ส. การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 27];7(1):29-36. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26192