1.
โพธิ์ทอง ช, ทองสนิท ป. ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 22];7(1):8-16. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26178