1.
สถิรเศรษฐทวี ด, พิชยาพันธ์ ป, แสงศรีจันทร์ ช, รักหมู่ น. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 2];7(1):1-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26174