1.
พรมมายะกุล ธ, พงษ์เพ็ง จ. โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];8(2):46-55. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26122