1.
เอี่ยมตาล ธ, มาลากร ธ. การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Mar. 5];8(2):40-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26119