1.
ธราพร ภ, พงษ์เพ็ง จ. โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 18 [cited 2024 Feb. 28];8(2):12-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26110