1.
ถาวร เ, ผัดวงศ์ ท, คำเมือง ข. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 19 [cited 2024 Feb. 27];9(2):33-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26074