1.
ประภาภรณ์ ว, รัตนพลที ม, เสนานิกรณ์ อ. การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP). NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 19 [cited 2024 Mar. 5];9(2):21-32. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26071