1.
เหลืองทรัพย์ทวี ก, ตินะมาส พ, ลิคะสิริ จ. การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. NUEJ [Internet]. 2014 Dec. 19 [cited 2024 Feb. 27];9(2):14-20. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26069