ขันทอง รชนีกร, ปัญญาวุธโธ กลยุทธ, and อักกะรังสี พฤกษ์. “การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-Methane Gas by Steam Reforming Process With Alumina-Supported Palladium (Pd/Al2O”. Naresuan University Engineering Journal 12, no. 2 (January 9, 2018): 103–110. Accessed February 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916.