ทิพจร วิวัฒน์, ไกลถิ่น ชนะชน, and เฉลิมกิจ จักรพงศ์. “The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation”. Naresuan University Engineering Journal 13, no. 1 (July 4, 2018): 43–52. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/73028.