สงวนเสริมศรี มัทนี. “วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Naresuan University Engineering Journal 2, no. 1 (December 18, 2014): 44–54. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309.