ตั้งค้าวานิช เศรษฐา, เกียรติวนิชวิไล สมยศ, and กานต์ประชา สุรเชษฐ์. “ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)”. Naresuan University Engineering Journal 2, no. 1 (December 18, 2014): 33–38. Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307.