อินภู่ มนัส, ทิพหา นิรุตน์, and เกียรติวนิชวิไล สมยศ. “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก”. Naresuan University Engineering Journal 2, no. 1 (December 18, 2014): 26–32. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306.