ขยันการนาวี ชัยวัฒน์, and เกิดพิทักษ์ ฉลอง. “แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม”. Naresuan University Engineering Journal 3, no. 1 (December 18, 2014): 20–26. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300.