ทองสนิท ปาจรีย์. “ฝุ่นละออง”. Naresuan University Engineering Journal 3, no. 1 (December 18, 2014): 1–4. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26297.