แทนธานี ศรินทร์ทิพย์, and วงศ์กังแห อัครพันธ์. “ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง”. Naresuan University Engineering Journal 4, no. 1 (December 18, 2014): 25–30. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295.