สมโน กรุณาภรณ์. “การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA”. Naresuan University Engineering Journal 4, no. 1 (December 18, 2014): 1–6. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291.