ปิยอิสระกุล ณัฐพล, and ศรีสุรภานนท์ วิโรจน์. “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร”. Naresuan University Engineering Journal 5, no. 1 (December 18, 2014): 51–60. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26286.