เจริญธรรม ณัฐภรณ์, and กนิษฐ์พงศ์ กัณวีร์. “การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ”. Naresuan University Engineering Journal 5, no. 1 (December 18, 2014): 1–8. Accessed February 22, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26274.