เรืองฤทธิ์ พฤทธพงศ์, and แย้มเม่น สุชาติ. “การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล”. Naresuan University Engineering Journal 5, no. 2 (December 18, 2014): 28–36. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26267.