ชนบดีเฉลิมรุ่ง ยงยุทธ, and ชื่นชูกลิ่น สมบัติ. “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย”. Naresuan University Engineering Journal 5, no. 2 (December 18, 2014): 10–20. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265.