ไกรกิจราษฎร์ เกรียงศักดิ์, เรืองสินชัยวานิช สมพร, and ผูกพันธุ์ สิทธิโชค. “การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal 6, no. 1 (December 18, 2014): 12–19. Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26225.