แก้วกุลศรี คณาธิป, and เรืองสินชัยวานิช สมพร. “การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal 7, no. 1 (December 18, 2014): 29–36. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26192.