โพธิ์ทอง ชัยวัฒน์, and ทองสนิท ปาจรีย์. “ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย”. Naresuan University Engineering Journal 7, no. 1 (December 18, 2014): 8–16. Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26178.