สถิรเศรษฐทวี ดุษฎี, พิชยาพันธ์ ปรีดา, แสงศรีจันทร์ ชัยวัฒน์, and รักหมู่ นวพร. “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น”. Naresuan University Engineering Journal 7, no. 1 (December 18, 2014): 1–7. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26174.