พรมมายะกุล ธีรวัฒน์, and พงษ์เพ็ง จักรพงษ์. “โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง”. Naresuan University Engineering Journal 8, no. 2 (December 18, 2014): 46–55. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26122.