เอี่ยมตาล ธนภัทร, and มาลากร ธนิต. “การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร”. Naresuan University Engineering Journal 8, no. 2 (December 18, 2014): 40–45. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26119.