ธราพร ภัทรวรรณ, and พงษ์เพ็ง จักรพงษ์. “โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”. Naresuan University Engineering Journal 8, no. 2 (December 18, 2014): 12–19. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26110.