ถาวร เอราวิล, ผัดวงศ์ ทรงพล, and คำเมือง ขวัญนิธิ. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ”. Naresuan University Engineering Journal 9, no. 2 (December 19, 2014): 33–37. Accessed February 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26074.