เหลืองทรัพย์ทวี กนกอร, ตินะมาส พชร, and ลิคะสิริ จูลิน. “การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. Naresuan University Engineering Journal 9, no. 2 (December 19, 2014): 14–20. Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26069.