ขันทอง ร., ปัญญาวุธโธ ก., and อักกะรังสี พ. “การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-Methane Gas by Steam Reforming Process With Alumina-Supported Palladium (Pd/Al2O”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 12, no. 2, Jan. 2018, pp. 103-10, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916.