ทิพจร ว., ไกลถิ่น ช., and เฉลิมกิจ จ. “The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 13, no. 1, July 2018, pp. 43-52, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/73028.