Comsup, N. “ผลของการแผ่รังสีอัลตร้าโซนิคและอัลตร้าไวโอเลตต่อความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยา โฟโตคะตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 11, no. 1, July 2016, pp. 111-7, doi:10.14456/nuej.2016.21.