สงวนเสริมศรี ม. “วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 2, no. 1, Dec. 2014, pp. 44-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309.