ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส., and กานต์ประชา ส. “ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 2, no. 1, Dec. 2014, pp. 33-38, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307.