อินภู่ ม., ทิพหา น., and เกียรติวนิชวิไล ส. “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 2, no. 1, Dec. 2014, pp. 26-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306.