ขยันการนาวี ช., and เกิดพิทักษ์ ฉ. “แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 3, no. 1, Dec. 2014, pp. 20-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300.